۰۷
فروردین

عقد قرارداد سرمایه گذاری مشترک در حوزه گردشگری در کشور ترکیه

قرارداد سرمایه گذاری مشترک در پروژه Tuzla Kule Istanbul بین شرکتهای JTA Turkey و Petrosis Turkey با امضا روسای هییت مدیره دو شرکت امضا شد. ارزش این پروژه گردشگری یکصد میلیون دلار میباشد.